Articles sobre: BLOG

Com aportar un certificat de SaveTheProof a un procediment judicial?


Quan aportem una prova a un procediment judicial, el que pretenem fer és aportar informació per acreditar les pretensions en les nostres demandes o l'existència de fets que puguin ser constitutius de delicte.

L'avenç de la tecnologia ha provocat que cada vegada hi hagi més mitjans per capturar informació, i el fet que aquests mitjans siguin més nous o no, no implica que la informació obtinguda tingui més o menys rellevància a l'hora de fer una valoració conjunta de les proves.

L‟existència d’evidències digitals, que no deixen de ser un altre mitjà d‟obtenció d‟informació que pot resultar rellevant en un procediment judicial, ens ha portat a adaptar-nos en la nostra forma d‟actuar en totes les fases de la prova. Això no obstant, aquestes han de sotmetre's a les mateixes garanties que qualsevol altre tipus de prova:

Obtenció de la prova: La prova ha de ser lícita, és a dir, que per obtenir-la no s'ha vulnerat cap dret fonamental.
Incorporació de la prova al procediment: La prova ha de ser admesa pel tribunal en funció de la pertinència (ja sigui per necessària o haver-la proposat en el moment processal oportú) i pot ser objecte d'impugnació per la part adversa si considera que la prova és falsa.
Valoració per part del tribunal: Les proves seran valorades dacord amb les regles de la sana crítica.

Per tal de poder garantir la licitud, l'admissió (sotmetent-la a contradicció si calgués) i la valoració, hem de saber com incorporar físicament aquestes proves a un procediment judicial. Avui dia no suposa cap problema tècnic aportar un document mecanografiat o una fotografia feta amb una càmera fotogràfica analògica. El problema sorgeix quan volem aportar un correu electrònic, el contingut d'una pàgina web o un post a les xarxes socials, abocant-nos moltes vegades a presentar «pantallazos» o simples impressions, amb els riscos que això implica tal com hem comentat en aquest altre article.

L'article 382 de la Llei d'Enjudiciament Civil ens permet proposar com a prova en un procediment judicial la reproducció de paraules, imatges i sons captats mitjançant instruments de filmació, enregistrament i altres de semblants. A més, en el moment de proposar la prova, s'ha d'acompanyar una transcripció escrita d'aquesta, en cas que la prova consisteixi en l'enregistrament de paraules, o la impressió en paper de les imatges que es pretenguin proposar.

Una vegada proposada la prova, se n'aixecarà acta si cal la identificació de les filmacions, enregistraments o reproduccions. I el material que contingui la paraula, imatge o so serà custodiat pel Lletrat de l'Administració de Justícia per tal que no pateixi alteracions.

Com aportem els certificats de SaveTheProof?Un cop l'usuari de SaveTheProof.com ha finalitzat el procés de certificació, la plataforma posa a disposició d'aquest per descarregar un fitxer ZIP, en el qual s'inclou el certificat en format PDF i un arxiu ZIP que conté metadades que garanteixen l'autenticitat de tot el procés de certificació. El certificat (en format PDF) conté l'evidència que es vol acreditar en el procediment judicial, i és aquest el document que aportarem telemàticament i imprès en paper, per fer entrega a les parts de les còpies corresponents. Tot això sense més inconvenient que la mateixa impugnació que es pugui realitzar sobre qualsevol tipus de document privat (Vegeu https://www.savetheproof.com/validez-legal/).

Els certificats de fitxer o de pàgina web no tenen més complicació, ja que aportant el certificat PDF obtingut, es lliura tota la informació necessària.

Tot i això, els certificats de sessió de navegació (fins a 30 minuts de navegació per Internet certificada amb àudio i vídeo) poden no incloure al certificat PDF tota la informació necessària (recordem que aquest pot incloure un màxim de 50 captures escollides per l'usuari durant temps que dura la navegació) i que es requereixi de la visualització del vídeo amb l'enregistrament de la sessió per completar-la.

En aquest cas, el més recomanable és sol·licitar que se n'aixequi acta per part del Lletrat de l'Administració de Justícia, facilitant a totes les parts del procediment el «link» (disponible al certificat) des del qual visualitzar el vídeo amb la navegació realitzada, juntament amb la contrasenya específica associada al certificat. Aquesta contrasenya només la coneix l'usuari que ha generat el certificat i la pot visualitzar des de la seva àrea privada:D'aquesta manera totes les parts tenen accés a la prova obtinguda podent comprovar-ne la licitud, i juntament amb el document generat i prèviament aportat, tota la informació necessària per poder realitzar qualsevol tipus de valoració pericial en cas que la prova sigui impugnada.

La valoració que finalment es faci de la prova admesa en un procediment judicial, dependrà de la sana crítica que el jutjador pugui fer-ne.


Actualitzat el: 28/11/2023

Va ser útil aquest article?

Comparteix la teva opinió

Cancel·lar

Moltes Gràcies!